GDPR - Privacy - Cookie policy - Disclaimer  

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE, met maatschappelijke zetel te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Malehoeklaan 70 bus 001. BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE respecteert het Wetboek van Economisch Recht.  De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

BV Advocatenkantoor Joris Van Maele beschouwt de bescherming van uw persoonlijke gegevens van groot belang.  

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten:
• Naam en voornaam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Vaste en/of mobiele telefoon
• Geboortedatum
• Taal
• Burgerlijke stand
• Beroep
• Rekeningnummer
• Activiteiten op onze website
• IP-Adres
• Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van reacties via de website, bij het invullen van het contactformulier of omdat U Uw gegevens zelf aan ADVOCATENKANTOOR VAN MAELE BV hebt doorgegeven.  Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).  Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen.  Meer info hierover vindt u ook op www.aboutcookies.org.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE, met zetel aan de Malehoeklaan 70 bus 01, 8310 Sint-Kruis (Brugge) en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0665.534.024.  U kan de data protection officer/de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 050/68.10.30 en e-mail joris@advocatenkantoorvanmaele.be . BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE, bij monde van zijn bestuurder, Mter. Joris VAN MAELE dient te worden aanzien als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij :
• U in contact te brengen met medewerkers
• Om u af en toe te informeren over nieuwe diensten die op de website worden aangeboden
• Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
• Om onze website verder te optimaliseren
• Om U al dan niet gegevens door te sturen over onze activiteiten 

Als gebruiker heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens.  U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.  U heeft het recht deze gegevens te corrigeren.  Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een email op joris@advocatenkantoorvanmaele.be  contact opnemen. U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie dieADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE BV over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE BV beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens in onze database van Advodata. 

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE beveiligt uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Disclaimer
Hoewel Advocatenkantoor Joris VAN MAELE BV haar inspanningsverbintenis naleeftom de inhoudelijke volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van zijn website te garanderen, kunnen occasionele en typografische, materiële vergissingen of fouten niet uitgesloten worden. Advocatenkantoor Joris VAN MAELE BV is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op haar website. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

E-mail
Voor al uw vragen met betrekking tot onze website, producten en diensten kan u terecht op het volgende emailadres: joris@advocatenkantoorvanmaele.be of info@advocatenkantoorvanmaele.be